Regulamin

Regulamin STT – Studia Tańca Terlecki

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie tańca, lub innym wydarzeniu Studia Tańca Terlecki, jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

2. Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w danym kursie.

3. Zapisując się na kurs należy podać imię i nazwisko uczestnika kursu, jego telefon kontaktowy (jeśli to możliwe to komórkowy) i opcjonalnie adres email oraz nazwę i termin wybranego kursu.

4. Zapisu na kurs można dokonać: osobiście w czasie prowadzonych zajęć, telefonicznie pod numerem telefonu 0796 54 77 47 w godzinach 16-20 (pon – pt), drogą mailową, wysyłając zgłoszenie na adres biuro@stt.net.pl za pośrednictwem strony internetowej www.stt.net.pl

5. Zapis na kurs jest wstępną formą rezerwacji miejsca na zajęciach.

6. Poprzez karnet na kurs tańca rozumie się opłatę z góry za 4 lub więcej kolejnych zajęć na danym kursie. Karnet dotyczy wyłącznie wybranego kursu (nie można zmieniać grupy) oraz obowiązuje na każde kolejne zajęcia w danej grupie.

7. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku Studia Tańca Terlecki na stronie www.stt.net.pl oraz w siedzibie firmy przy ulicy Kolumba 5 w Szczecinie.

8. Całą kwotę należy uiścić, najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć (zmiana terminu opłaty może być ustalona z pracownikiem STT ).

9.W cenie kursu mogą być zawarte dodatkowe usługi tj. serwowanie kawy, herbaty i napojów orzeźwiających.

10. Szkoła ma prawo do zmian w grafiku zajęć oraz osoby prowadzącej, o czym poinformuje telefonicznie lub osobiście osoby zgłoszone na dane zajęcia.

11. W przypadku odwołania kursu lub stałej zamiany terminu kursu, na życzenie uczestnika danego kursu Studio Tańca Terlecki zaproponuje alternatywny kurs, lub zwróci całość niewykorzystanej kwoty za zajęcia.

12. Organizator nie zwraca opłaty za zajęcia, na których uczestnik nie był z własnej winy. W wyjątkowych wypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim tj. np. L4) prośba o przeniesienie karnetu może zostać rozpatrzona przez organizatora.

13. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które mają opłacone dane zajęcia.

14. O opuszczenie sali tanecznej a także budynku, w którym prowadzone są zajęcia Studia Tańca Terlecki mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom kursu lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu sali.

15. Uczestnicy zajęć narażeni są na wysokie natężenie i głośność dźwięku.

16. Osoby zainteresowane kursem mogą wejść na 15 minut zajęć, aby zobaczyć jak zajęcia wyglądają za uprzednią zgodą pracownika Studia Tańca Terlecki.

17. Zapisując się na zajęcia Studia Tańca Terlecki uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, szkoła nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.

18. Studio Tańca Terlecki nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na terenie sali i szatni.

19. Na terenie Studia Tańca Terlecki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz wprowadzania zwierząt.

20. Na zajęciach obowiązuje obuwie na zmianę. Obuwie może być sportowe, taneczne lub wyjściowe (z wyłączeniem obuwia z czarnymi podeszwami rysującymi parkiet).

21. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie Studia Tańca Terlecki jest możliwe tylko za zgoda pracownika firmy.

22. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne poinformowanie prowadzącego lub organizatora.

23.Zagadnienia nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez właściciela Studia Tańca Terlecki, Marcina Terleckiego.